Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt lehetősége nyíljon az adatkezeléssel érintett személyeknek (az Adatkezelő ügyfelei, illetve termékeink, szolgáltatásaink iránt érdeklődő személyek; vagy egyéb érintettek) az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos információk, valamint jogaik és jogorvoslati lehetőségeik megismerésére.

1. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Az Adatkezelő neve:Benefi Krisztina egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye:1039 Budapest, Hímző utca 5. emelet: 10. ajtó: 54.
Nyilvántartási szám:55650272
Adószáma:56940693-1-41

Az adatkezelő elérhetőségei:

Postai cím:1039 Budapest, Hímző utca 5., emelet: 10. ajtó: 54.
E-mail cím:benefikriszti@gmail.com
Honlap címe:https://benefikriszti.hu, https://seobenefit.hu

2. Fogalommagyarázat

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Érintett: Az az azonosított vagy azonosítható személy, akire a Személyes Adat vonatkozik.

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Profilalkotás: Személyes Adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes Adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Nyilvántartási rendszer: a Személyes Adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében végzett valamennyi Adatkezelési tevékenység.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá Személyes Adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a Személyes Adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a Személyes Adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Adatkezelési Jogszabályok: a GDPR és minden más, EU-s vagy tagállami szintű, az adatkezelésre vonatkozó bármely jogszabály együttesen.

Felügyeleti Hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes Adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó Személyes Adatok.

Személyes Adatok határokon átnyúló adatkezelése: a) Személyes Adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) Személyes Adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint Érintetteket;

3. Az Adatkezelés elvei, céljai és jogalapjai, az adatkezelési időtartam meghatározása

3.1. Az Adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a Személyes Adatok kezelése során a következő elvek szerint jár el:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A Személyes Adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett (Ön) számára átlátható módon végezzük.

Célhoz kötöttség

A Személyes Adatok gyűjtése, kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

Adattakarékosság

Csak olyan Személyes Adatokat kezelünk, amelyek az Adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és csak a szükséges adatokat.

Pontosság

A Személyes Adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Adatkezelés céljai szempontjából pontatlan Személyes Adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük.

Korlátozott tárolhatóság

A Személyes Adatokat csak annyi ideig tároljuk, amennyi ideig az Érintettek azonosítása szükséges az Adatkezelés céljainak eléréséhez.

A Személyes Adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a Személyes Adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor; ilyenkor is az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések mellett.

Integritás és bizalmi jelleg

A Személyes Adatok kezelése során megfelelő technikai, szervezési intézkedések alkalmazásával gondoskodunk azok megfelelő biztonságáról, az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság

Felelősséget vállalunk a fent felsorolt elveknek megfelelő működésünkért.

3.2. Az Adatkezelés célja

Minden egyes Adatkezelésünk egy konkrét cél megvalósítása érdekében történik; a cél jogszerűségét pedig megvizsgáljuk az alább a jogalapokra vonatkozó pontban leírtak szerint.

Gondoskodunk róla, hogy Adatkezelésünk annak minden szakaszában megfeleljen ennek a célnak.

Az Adatkezelés célja befolyással van a kezelt adatok körére is, ugyanis a célhoz kötöttség elve alapján az egyes személyes adatokat csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.

Az Adatkezelés céljának változása: A Személyes Adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az Adatkezelés összeegyeztethető az Adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a Személyes Adatokat eredetileg gyűjtöttük. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely eredetileg lehetővé tette a Személyes Adatok gyűjtését.

3.3. Az Adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:

a) az Érintett (például Ön) hozzájárulását adta. A hozzájárulás megadható egy vagy több konkrét célra is;

b) szerződés teljesítése:
i. az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (például Ön) az egyik fél,
ii. az Adatkezelés a fenti szerződés megkötését megelőzően szükséges, éspedig az Érintett (például az Ön) kérésére történő lépések megtételéhez;

c) az Adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az Adatkezelés az Érintett (például Ön) vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az Adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az Adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Kivételt jelent ez alól, ha ezen jogos érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan jogos érdekei, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Különösen ilyen kivételnek minősül, ha az érintett gyermek.

Különleges Adat az Adatkezelési Jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az érintett írásban hozzájárul az Adatkezeléshez.

3.4. Az Adatkezelés időtartama meghatározásának szabályai

Az Adatkezelő fő szabályként töröl minden olyan személyes adatot,

Az Adatkezelő fő szabályként töröl minden olyan személyes adatot,
a) amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
b) ha az Adatkezelés egyedüli jogalapja az érintett (például az Ön) hozzájárulása, és az érintett személy visszavonta hozzájárulását,
c) illetve amely Adatkezeléshez nincs jogszabályi jogalap,
d) nem szükséges jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez,
e) nem szükséges az Adatkezelő létfontosságú vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez (a fenti megszorításokkal).

4. Az egyes adatkezelési folyamatok

4.1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

Kezelt adatok köreNév, e-mail cím, postai cím, jogi személy esetén a természetes személy kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe; és az üzenet tartalma.
Az Adatkezelés jogalapjaAz Ön hozzájárulása.
Az Adatkezelés céljaA felsorolt adatok arra szükségesek, hogy vissza tudjak jelezni az Ön számára.
Az adatok forrásaÖn (mint a kapcsolatfelvételt kérő személy) adja meg.
Az Adatkezelés időtartamaA kezelt adatok az Önnel való kapcsolatfelvételt követően törlésre kerülnek, amennyiben nem történik további olyan Adatkezelés, amelyekről az alábbiakban esik szó.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következményeNem tudja felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

4.2. Időpontfoglalás konzultációra

Kezelt adatok köreKötelezően megadandó adatok köre: név, e-mail cím, időpont, az igényelt szöveges tartalom típusa, a szolgáltatás szakterülete, célcsoport meghatározása,
Opcionálisan megadható adatok köre: közösségi médiafelület megjelölése, a csatorna amelyen keresztül az érdeklődő megtalálta az Adatkezelőt; egyéb információ.
Az Adatkezelés jogalapjaAz Ön hozzájárulása.
Az Adatkezelés céljaIdőpontfoglalás és a konzultációhoz szükséges alapvető információk megadása
Az adatok forrásaÖn adja meg.
Az Adatkezelés időtartamaAmennyiben a későbbiekben nem születik megrendelés az érdeklődő részéről, úgy a megadott adatokat Az Adatkezelő 1 hónapon belül törli.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következményeÖn nem tud időpontot foglalni konzultációra.

4.3. Konzultáció

Jelen pont értelmezésében konzultációnak minősül az első, még csak érdeklődés szintű konzultáció és az esetleges későbbi, már a megrendelés megvalósításával kapcsolatos konzultációk is.

Kezelt adatok köreAz érdeklődőnek/ügyfélnek az adott platformon használatban lévő felhasználóneve. A foglalkozásokról nem készítek felvételt, az elhangzott információkról a munkavégzéshez vagy ajánlatadáshoz szükséges mértékben készítek jegyzeteket.
Az Adatkezelés jogalapjaAz Ön hozzájárulása az online konzultáció tartásához, amely hozzájárulást az első konzultációra való jelentkezéskor a checkbox bepipálásával ad meg.
Az Adatkezelés céljaA konzultációk online megvalósítása.
Az adatok forrásaÖn adja meg.
Az Adatkezelés időtartamaElső, érdeklődés szintű konzultáció esetén: amennyiben a későbbiekben nem születik megrendelés az érdeklődő részéről, úgy a megadott adatokat Az Adatkezelő 1 hónapon belül törli.
Későbbi, már a megrendelés megvalósításával kapcsolatos konzultációk esetén: az ügyfél által megrendelt szolgáltatás megvalósításának idejéig, a felek közötti üzleti kapcsolat lezárásáig kerülnek tárolásra a feljegyzések.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következményeNem tudunk online módon foglalkozásokat tartani.

4.4. Szerződéskötés, vagy megrendelés leadása

Kezelt adatok köreazonosításra szolgáló adatok (pl: név, egyéni vállalkozó székhelye, azonosítószáma, adószáma),
elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, esetleg telefonszám),
továbbá jogi személy megrendelő esetében a természetes személy kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai;
a szolgáltatás megfizetésével kapcsolatos adatok (pl: bankszámlaszám, számlavezető bank neve)
Az Adatkezelés jogalapjaA szerződés megkötéséhez / megrendelés leadásához szükséges lépések megtétele, továbbá jogszabályi kötelezettség teljesítése, ugyanis a hatályos számviteli jogszabályok alapján köteles vagyok a szerződések megőrzésére.
Az Adatkezelés céljaSzerződés kötése Önnel, vagy az Ön által leadott megrendelés felvétele.
Az adatok forrásaÖn (mint szerződő fél / megrendelő) adja meg.
Az Adatkezelés időtartamaA mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok. (jelen tájékoztató kiadásának időpontjában, ez a szerződés megszűnését követő 8 év). A természetes személy ügyfél elérhetőségi adatai, valamint a jogi személy megrendelő esetében a természetes személy kapcsolattartó elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek, ha a megrendelő is teljesítette minden kötelezettségét.szolgáltatás megvalósításának idejéig, a felek közötti üzleti kapcsolat lezárásáig kerülnek tárolásra a feljegyzések.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következményeNem tudom megkötni Önnel a szerződést vagy nem tudom felvenni a megrendelést.

4.5. Számla kiállítása

Kezelt adatok körenév,
cím ország, irányítószám, település, közterület, házszám bontás szerint,
egyéni vállalkozó esetén székhely, adószám,
e-mail cím,
a díj megfizetésének módja, időpontja.
Az Adatkezelés jogalapjaJogszabályi kötelezettség
Az Adatkezelés céljaAz adójogi és számviteli jogszabályokban foglalt kötelezettség megtartásának biztosítása érdekében szükséges.
Az e-mail cím az elektronikus számla kiküldéséhez szükséges.
Az adatok forrásaAz adatokat Ön adja meg.
Az Adatkezelés időtartamaA mindenkor hatályos adójogi és számviteli jogszabályokban előírt időtartam elteltével kerülnek törlésre a fenti adatok (jelen Adatkezelési tájékoztató kiadása időpontjában az időtartam a szerződés megszűnését követő 8 év).
A jogi személy ügyfél esetében a természetes személy kapcsolattartó elérhetőségi adata – természetes személy kérésére – a szerződés teljesítését követően törölhető, feltéve, ha az ügyfél teljesítette minden kötelezettségét.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következményeFogalmilag kizárt, a szerződéskötéshez / megrendelés leadásához a szükséges adatok már korábban leadásra kerülnek.

4.6. Facebook oldal üzemeltetése

Kezelt adatok köreAz Adatkezelő, mint Facebook-felhasználó, láthatja a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatja azok nyilvános adatlapját.
Az Adatkezelés jogalapjaAz Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- gombra kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással Ön hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
Az Adatkezelés céljaAz Adatkezelő saját oldalt tart fenn a Facebook közösségi portálon. Az Adatkezelés célja az Adatkezelő ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.
Az adatok forrásaAz adatok az Ön cselekményei (tetszik gomb megnyomása, követés gomb megnyomása, posztolás, stb.) révén válnak az Adatkezelő számára hozzáférhetővé.
Az Adatkezelés időtartamaAmikor Ön az Adatkezelő Facebook-oldalának a követés visszavonása, vagy kedvelés visszavonása gombjára kattint, akkor megszűnik a Facebook portálon való kapcsolata az Adatkezelővel.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következményeÖn nem kap automatikus értesítést a Facebooktól az Adatkezelő Facebook oldalán közzétett új információkról.

A Facebook portál saját Adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen vagy https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat. A Facebook azután is kezelhet adatokat az Önnek az Adatkezelő Facebook oldalával kapcsolatban végzett tevékenységével kapcsolatban, hogy Ön az oldal követését már visszavonta. Az Adatkezelő kizárja a felelősséget a Facebook saját Adatkezelésére vonatkozóan, amelyet az Ön, az Adatkezelő Facebook oldalával kapcsolatban végzett tevékenységét illetően végez, mivel erre nincs ráhatása.

4.7. Instagram oldal üzemeltetése

Kezelt adatok köreAz Adatkezelő, mint Instagram-felhasználó, láthatja a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatja azok nyilvános adatlapját.
Az Adatkezelés jogalapjaAz Adatkezelő Instagram oldalán a „Követem” gombra kattintással Ön hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
Az Adatkezelés céljaAz Adatkezelő saját oldalt tart fenn az Instagram közösségi portálon. Az Adatkezelés célja az Adatkezelő ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.
Az adatok forrásaAz adatok az Ön cselekményei (tetszik gomb megnyomása, követés gomb megnyomása, posztolás, stb.) révén válnak az Adatkezelő számára hozzáférhetővé.
Az Adatkezelés időtartamaAmikor Ön az Adatkezelő Instagram-oldalának a követése visszavonása gombjára kattint, akkor megszűnik az Instagram portálon való kapcsolata az Adatkezelővel.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következményeÖn nem kap automatikus értesítést az Instagramtól az Adatkezelő Instagram oldalán közzétett új információkról.

Az Instagram portált a Facebook üzemelteti, az Instagram saját adatkezeléséről tájékoztatást az Instagram honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat, mely jelen szabályzat kiadásának napján a https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content linken található meg. Az Instagram / Facebook azután is kezelhet adatokat az Önnek az Adatkezelő Instagram oldalával kapcsolatban végzett tevékenységével kapcsolatban, hogy Ön az oldal követését már visszavonta. Az Adatkezelő kizárja a felelősséget az Instagram / Facebook saját adatkezelésére vonatkozóan, amelyet az Ön, az Adatkezelő Instagram oldalával kapcsolatban végzett tevékenységét illetően végez, mivel erre nincs ráhatása.

4.8. Youtube oldal üzemeltetése

Kezelt adatok köreAz Adatkezelő, mint Youtube-felhasználó, láthatja a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatja azok nyilvános adatlapját.
Amennyiben a videót like-olja, dislike-olja, vagy kommentel a videó alatt, úgy azokat látja az Adatkezelő, illetve kommentjei nyilvánossá válnak.
Az Adatkezelés jogalapjaAz Adatkezelő Youtube oldalán a „feliratkozás”- gombra kattintással az Érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak az Ön számára a Youtube által történő kiajánlásához.
Az Adatkezelés céljaAz Adatkezelő saját oldalt tart fenn a Youtube közösségi portálon. Az Adatkezelés célja az Adatkezelő ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.
Az adatok forrásaAz adatok az Ön cselekményei (tetszik gomb megnyomása, követés gomb megnyomása, posztolás, stb.) révén válnak az Adatkezelő számára hozzáférhetővé.
Az Adatkezelés időtartamaAmikor Ön az Adatkezelő Youtube-oldalának a követés visszavonása gombjára kattint, akkor megszűnik a Youtube portálon való kapcsolata az Adatkezelővel.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következményeÖn nem kap automatikus értesítést a Youtube-tól az Adatkezelő Youtube oldalán közzétett új információkról.

A Youtube portál saját adatkezeléséről tájékoztatást a Google honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat, mely jelen szabályzat kiadásának napján a https://policies.google.com/privacy?hl=hu linken található meg. A Google (a Youtube révén) azután is kezelhet adatokat az Önnek az Adatkezelő Youtube oldalával kapcsolatban végzett tevékenységével kapcsolatban, hogy Ön az Adatkezelő követését már visszavonta. Az Adatkezelő kizárja a felelősséget a Google Youtube saját adatkezelésére vonatkozóan, amelyet az Ön, az Adatkezelő Youtube oldalával kapcsolatban végzett tevékenységét illetően végez, mivel erre nincs ráhatása.

4.9. Linkedin oldal üzemeltetése

Kezelt adatok köreAz Adatkezelő, mint Linkedin-felhasználó, láthatja a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatja azok nyilvános adatlapját.
Az Adatkezelés jogalapjaAz Adatkezelő Linkedin oldalán a „Connect” gombra kattintással Ön hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
Az Adatkezelés céljaAz Adatkezelő saját oldalt tart fenn a Linkedin közösségi portálon. Az Adatkezelés célja az Adatkezelő ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.
Az adatok forrásaAz adatok az Ön cselekményei (tetszik gomb megnyomása, követés gomb megnyomása, posztolás, stb.) révén válnak az Adatkezelő számára hozzáférhetővé.
Az Adatkezelés időtartamaAmikor Ön az Adatkezelő Linkedin-oldalának a követése visszavonása, vagy kedvelés visszavonása gombjára kattint, akkor megszűnik a Linkedin portálon való kapcsolata az Adatkezelővel.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következményeÖn nem kap automatikus értesítést a Linkedintől az Adatkezelő Linkedin oldalán közzétett új információkról.

A Linkedin portál saját adatkezeléséről tájékoztatást a Linkedin honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat, mely jelen szabályzat kiadásának napján a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy linken található meg. A Linkedin azután is kezelhet adatokat az Önnek az Adatkezelő Linkedin oldalával kapcsolatban végzett tevékenységével kapcsolatban, hogy Ön az Adatkezelő oldalának követését már visszavonta. Az Adatkezelő kizárja a felelősséget a Linkedin saját adatkezelésére vonatkozóan, amelyet az Ön, az Adatkezelő Linkedin oldalával kapcsolatban végzett tevékenységét illetően végez, mivel erre nincs ráhatása.

4.10. Weboldal látogatási adatok ( „Cookie”-k, „sütik”)

A weboldalon tárolt ún. „sütik” egy része anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, más részük pedig alkalmas a weblap látogatójának személyiségi profiljának felmérésére. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat megtalálja az Adatkezelő külön süti tájékoztatójában.

4.11. Hírlevéllel kapcsolatos Adatkezelés

Felhívom figyelmét, hogy nem minősülnek hírlevélnek a következő esetek: ha az e-mail cím kezelése elsősorban az érintett személy azonosítását szolgálja, pl. regisztrációkor, vagy megrendelés esetében, fizetéskor, vagy a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja.

Kezelt adatok köreE-mail cím, név, hírlevél tartalma, feliratkozás és leiratkozás időpontja.
Az Adatkezelés jogalapjaAz Ön hozzájárulása.
Az Adatkezelés céljaAz Adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő Önt értesíthesse üzleti ajánlatairól, vagyis marketing tartalmú üzeneteket küldjön az Ön számára e-mailen.
Az adatok forrásaÖn adja meg az adatokat.
Az Adatkezelés időtartamaA hozzájárulás visszavonásáig.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következményeAz Adatkezelő nem tud az Ön számára információkat küldeni kedvező ajánlatairól, akcióiról.

4.12. Panaszkezelés

Kezelt adatok köreszemélyazonosításra szolgáló adatok (pl: név, stb..),
elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám),
továbbá jogi személy megrendelő esetében a természetes személy kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai;
az igénybe vett szolgáltatás megnevezése;
a szolgáltatás igénybe vételének, termék megvásárlásának dátuma;
a panasz tárgya, és az azzal kapcsolatban tett intézkedésem.
Az Adatkezelés jogalapjaAz panaszban foglalt adatokat Ön adja meg önkéntesen, ezt követően azonban a panasszal kapcsolatos dokumentáció megőrzése jogszabályi kötelezettség, amelyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a ír elő az Adatkezelő számára.
Az Adatkezelés céljaPanaszkezelés.
Az adatok forrásaÖn adja meg az adatokat, illetve a panasz kivizsgálása során az Adatkezelő is áttekinti a panasszal érintett adatokat. Az Adatkezelő által írt panaszválasz pedig – mint adatforrás -, tőlem származik.
Az Adatkezelés időtartamaAz adatokat az Adatkezelő a panasz kivizsgálását követő 5 év után törli.
Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Érintettre nem visszavezethető, az ügyféllel nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja ezt követően is.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következményeÖn nem tud panaszt tenni az Adatkezelőnél.

4.13. Ügyfélnyilvántartás

Az Adatkezelő egyszerű táblázatos formában ügyfélnyilvántartást vezet.

Kezelt adatok köreAz ügyfélnyilvántartás adatainak köre változhat, de alapvetően a korábban már rendelkezésre álló információk alapján a következőkből áll:
azonosításra szolgáló adatok (pl: név, egyéni vállalkozó székhelye, azonosítószáma, adószáma),
elérhetőségi adatok (levelezési cím, e-mail, esetleg telefonszám),
továbbá jogi személy megrendelő esetében a természetes személy kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai;
a megrendelt szolgáltatás típusa,
a szerződéskötés dátuma,
a szolgáltatás megfizetésével kapcsolatos adatok (pl: fizetendő összeg, fizetés státusza, időpontja, bankszámlaszám, számlavezető bank neve),
egyéb megjegyzés az adott ügyfél függvényében.
Az Adatkezelés jogalapjaAz Adatkezelő jogos érdeke, amely az ügyfelek, ügyletek átlátható nyilvántartásához fűződik.
Az Adatkezelés céljaAz ügyfelek, ügyletek átlátható nyilvántartására.
Az adatok forrásaÖn (mint ügyfél vagy mint partner) adja meg.
Az Adatkezelés időtartamaAz Ön tiltakozásáig.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következményeLogikailag nem lehetséges, mivel korábban már megadott adatok alapján kerül vezetésre a nyilvántartás.

5. Adatkezelési műveletek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatkezelési műveletek a következőek lehetnek: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az Adatokat megismeri maga az Adatkezelő, továbbá megismerik továbbá az adatokat az Adatfeldolgozást végzők egyes munkavállalói, továbbá azok, akik részére az érintett (például az Ön) hozzájárulása, illetve törvény rendelkezése folytán továbbításra kerülnek Személyes Adatai.

6. Adattovábbítás

Az adattovábbítás az adatnak egy harmadik személy számára (lásd a Címzett definícióját a fogalommeghatározások között) történő átadása vagy hozzáférhetővé tétele.

Az Adatkezelő Személyes Adatot csak az Adatkezelési Jogszabályok szerinti feltételek esetén és mértékben ad ki, továbbít. A Személyes Adatok akkor továbbíthatók, ha

Tájékoztatom, hogy a hatályos Adatkezelési Jogszabályok alapján az Európai Unió tagállamába történő adattovábbítást úgy kell kezelni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Európai Union kívülre történő adattovábbítás
Tájékoztatom, hogy Személyes Adatait az Európai Unió területén kívülre csak a Calendly alkalmazás továbbítja.

7. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő jogosult Adatfeldolgozó igénybe vételére és a számára adatok átadására. Tájékoztatom, hogy az Adatfeldolgozásra történő adatátadást, Adatfeldolgozó igénybevételét az Adatkezelési Jogszabályok nem kötik előzetes hozzájáruláshoz, hanem csupán az Érintett személyek tájékoztatásához. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott Személyes Adatokat kizárólag technikai feladatként az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára Adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a Személyes Adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az Adatfeldolgozók köre változhat, listájukat az 1. számú mellékletben találja meg.

8. Adatbiztonság

Az adatok tárolása és feldolgozása az Adatkezelő székhelyén, telephelyén történik; Adatfeldolgozással járó tevékenységek esetében előfordulhat, hogy nem a fent nevezett helyszínen, hanem az Adatfeldolgozó székhelyén, telephelyén történik.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

Az Adatkezelő biztosítja az adatok kezelését végző rendszerek azon képességét, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén, hogy a Személyes Adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.
Az Adatkezelő az adatbiztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálja.

Az IT kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. Az IT rendszerek tűzfallal védettek.
A Személyes Adatokat tartalmazó eszközök jelszóval védettek, és szigorú leltározási rend alá tartoznak.

Az Adatkezelő az Adatfeldolgozókkal történő együttműködése során is szem előtt tartja az adatbiztonság követelményét, ezért a velük kötött szerződés garanciákat tartalmaz az Adatkezelés biztonságára vonatkozóan.
Felhívom figyelmét, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Az Adatkezelő a weblapján keresztül történő adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni.

9. Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei

9.1. Az érintett személyek (köztük az Ön) jogaira vonatkozó általános szabályok:

Ön bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz a lent meghatározott típusú kérelmekkel, én pedig a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatom Önt álláspontomról, vagy az esetlegesen megtett intézkedéseimről. Kivételesen, ha a beérkező kérelmek száma jelentős, úgy egy hónapon belül értesíthetem Önt arról, hogy a fenti határidő további 2 hónappal meghosszabbodik.

Ha nem értek egyet az Ön kérelmével, akkor legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatom Önt az álláspontomról, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.
Az Ön alábbi típusú kérelmeit díjmentesen teljesítem. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor, figyelemmel az adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthatok fel.

Amennyiben megalapozott kétségeim vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, további információk nyújtását kérhetem a kérelmező személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása céljából.

9.2. Az Önt megillető egyes jogok:

Hozzáférési jog (más néven tájékoztatáshoz való jog)
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatait kezeli-e az Adatkezelő; és ha kezeli, akkor a következő információkról is:

a ) az Adatkezelés céljairól;

b) a kezelt Személyes Adatok kategóriáiról;

c) azon címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akikkel a Személyes Adatokat közlöm,

d) a Személyes Adatok tárolásának tervezett időtartamáról;

e) az Ön következő jogairól: kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes Adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

g) ha az adatokat nem Öntől szereztem be, akkor az adatok forrására vonatkozó minden információról;

h) abban az esetben, ha az Adatkezelő alkalmazna ilyen eljárást, akkor az automatizált döntéshozatalról vagy profilalkotásról ismertetést ad, és információt nyújt, hogy az ilyen Adatkezelés Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha Személyes Adatokat Európai Unión kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítom, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbítás adatbiztonságát védő megfelelő garanciákról.
Ha kérelmezi, akkor az Adatkezelő az Ön általunk kezelt Személyes Adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban fogom rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését vagy kiegészítését.

A hozzájárulás visszavonásához való jog
Amennyiben az Adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, Ön jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni. Felhívom figyelmét, hogy ha az Adatkezelésnek van a hozzájáruláson kívül más jogalapja is, akkor a hozzájárulás visszavonása nem vezet az Adatkezelés megszűnéséhez.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontját megelőző Adatkezelés jogszerűségét.

A törléshez való jog
Ön jogosult kérelmezni, hogy az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó Személyes Adatokat az alábbi esetekben:

a) a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amely miatt az Adatkezelő azokat gyűjtötte;

b) Ön visszavonja az Adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló Adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az Adatkezelésre;

d) Ön a Személyes Adatoknak a marketing célú kezelése ellen tiltakozik;

e) a Személyes Adatait jogellenesen kezelte az Adatkezelő;

f) a Személyes Adatokat az Adatkezelőre vonatkozó Adatkezelési Jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

g) a Személyes Adatok gyűjtésére a 16 év alattiak részére felkínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások ajánlásával kapcsolatosan került sor.

A törlésre való kérelmet nem kell teljesítenie az Adatkezelőnek, amennyiben az Adatkezelés szükséges:
i. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
ii. a Személyes Adatok kezelését kötelezően előírja az Adatkezelő számára valamely Adatkezelésre vonatkozó jogszabály;
iii. a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdek miatt;
iv. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő Adatkezelés esetében; vagy
v. ha valamely személy jogi igényeinek az érvényesítéséhez szükséges az Adatkezelés.

Az elfeledtetéshez való jog
Ha az Adatkezelő a fent leírtak alapján az Ön kérésére törölni köteles az Ön valamely Személyes Adatát, akkor megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Ön adatait kezelő más Adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőle a szóban forgó Személyes Adatokra mutató linkek vagy ezen Személyes Adatok másolatának törlését.

Az Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést az alábbi esetekben:
a) Ön vitatja a Személyes Adatok pontosságát; – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
b) az Adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelő már nem kívánja tovább kezelni az Ön Személyes Adatait, de Ön igényli az Adatkezelés folytatását, mert szüksége van arra, hogy valamely jogi igényét érvényesíteni tudja; vagy
d) Ön tiltakozott a jogos érdeken alapuló Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő megállapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az Adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat

A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon Személyes Adatainak kezelése ellen, – ha az Adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul, ideértve a profilalkotást is.
Ebben az esetben az Adatkezelő a Személyes Adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön vagy más érintett érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.
Ha a Személyes Adatok kezelése direkt marketing céljából történik, Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon Személyes Adatai ilyen célból történő kezelése ellen. Ez esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jog
Abban az esetben, ha egy automatizált adatkezelésen alapuló eljárás van folyamatban, Ön jogosult
• tájékoztatást kapni arról, hogy ez milyen hatással lehet Önre nézve,
• kérelmezni, hogy automatizált döntés helyett ember végezze el az önre vonatkozó műveletet
• kifogást benyújtani az automatizált döntéshozatal ellen.

Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre vonatkozó olyan Adatkezelési Jogszabály teszi lehetővé, amely az Ön jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az automatizált döntéshozatal az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy jelenleg NEM VÉGEZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALT.

9.3. Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben
• az Adatkezelő elutasítja az Ön fentiekben leírt jogaira vonatkozó kérelmét, és Ön nem ért egyet ezen döntésével; vagy
• az Adatkezelő az Ön jogainak gyakorlása kapcsán leírt határidőt elmulasztja,
akkor Ön, mint érintett bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő tekintetében a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel, de a per az Ön választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Ön kezdeményezheti az adatvédelmi hatóság eljárását is
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11,
postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 – 1 – 391-1400
fax: +36 – 1 – 391-1410).
Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Javaslom, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az Adatkezelőnél benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Mellékletek:

  1. Az Adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája
  2. A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája

1. számú melléklet: Az Adatfeldolgozók listája:

1./
Tárhely-szolgáltató
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Sybell Informatika Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. 2. em. 206.
Cégjegyzékszám: 01-09-293034
Adószám: 25859502-2-42
Telefonszám: +36 1 707 6726
E-mail: info@sybell.hu
A Sybell Informatika Kft. Adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen a linken:
https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/
A kezelt adatok köre: Az Érintett által megadott valamennyi Személyes Adat.
Az Érintettek köre: A Weboldalt használó valamennyi Érintett.
Az Adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint alakul.

2./
Számlázás
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázó szoftver biztosítása.
Adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu üzemeltetője)
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
E-mail: info@szamlazz.hu
A KBOSS.hu Kft. Adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen a linken: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
Az Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A számla kibocsátásához szükséges adatok (Érintett számlázási és postázási neve, címe, valamint e-mail címe, ahová a számlát küldik).
Az Érintettek köre: az Adatkezelő ügyfelei és egyéb üzleti partnerei.
Az Adatkezelés célja: számla kiállítása.
Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján történik, így a számlázáshoz szükséges adatokat a megrendelést követő 8 évig meg kell őrzi.

3./
Könyvelés
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés
Adatfeldolgozó megnevezése: Rónai Krisztina e.v.
Székhely és postai cím: 2151 Fót, Ady Endre u. 28.
Telefon: +36 30 535 71 27
Az Érintettek köre: az Adatkezelő ügyfelei és egyéb üzleti partnerei.
Az Adatkezelés célja: számviteli jogszabályoknak való megfelelés.
Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján történik, így a számlázáshoz szükséges adatokat a megrendelést követő 8 évig meg kell őrzi.

4./
Hírlevélküldés
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevélküldés.
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: MailerLite Limited
Székhely címe: 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland
Email: info@salesautopilot.hu
Telefon: (+36) 1 490 0172
E-mail: https://www.mailerlite.com/contact-us
A Mailerlite Ltd. Adatkezelési tájékoztatója megtalálható ezen az oldalon: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
A kezelt adatok köre: A feliratkozó Érintett neve és e-mail címe.
Az Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó személyek.
Az Adatkezelés célja: A hírlevelek kiküldése.
Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A leiratkozás kérelmezéséig tart az Adatkezelés.

5./
Időpontfoglalás
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: az Applikáció elérhetővé tétele
Adatfeldolgozó megnevezése: Calendly LLC
E-mail: support@calendly.com
A Calendly LLC. adatkezelési tájékoztatója megtalálható ezen az oldalon:
https://calendly.com/privacy
A kezelt adatok köre: A jelen tájékoztató időpontfoglalásra vonatkozó pontjában leírt adatok.
Az Érintettek köre: a Calendly segítségével időpontot foglaló személyek.
Az Adatkezelés célja: Az időpontfoglalás lehetővé tétele.
Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Calendly LLC fent hivatkozott adatkezelési tájékoztatója szerint.

6./
Szerződéskötés
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online szerződéskötés lehetővé tétele.
Adatfeldolgozó megnevezése: SignRequest B.V.
Székhely és postacím: Singel 542,1017 AZ Amsterdam, The Netherlands,
Telefon: +31 (0) 20894 36 57
E-mail: support@signrequest.com
A SignRequest B.V. adatkezelési tájékoztatója megtalálható ezen az oldalon: https://signrequest.com/en/privacy-notice
A kezelt adatok köre: A Signrequest által regisztrációhoz kért adatok, valamint a szerződés.
Az Érintettek köre: a Signrequest felhasználó ügyfelek.
Az Adatkezelés célja: online szerződéskötés lehetővé tétele.
Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A SignRequest B.V. fent hivatkozott adatkezelési tájékoztatója szerint.

2. számú melléklet: A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája (a teljesség igénye nélkül)

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a Személyes Adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.)
A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól